Revidering av RAS

Vi i styrelsen skulle uppskatta om ni medlemmar har möjlighet att lägga en stund och läsa igenom revideringen av RAS, då era tankar och synpunkter är värdefulla.Syftet med RAS – Rasspecifik avelsstrategi är att utgå från en analys av nuläget och de utmaningar som finns hos rasen i dag och hur det utvecklat sig över tid.


De områden som beskrivs är rasens hälsa, mentalitet och exteriör, då Rysk Svart Terrier är en bruksras har det även utvärderats hur representativ den är på bruksprov samt även lydnadsprov. RAS ska även beskriva vilka målen är och vilka strategier som tagits fram för att nå målen. Riktlinjerna i avelstrategin är rekommendationer. Dock är målen svåra att nå om inte alla uppfödare, blivande uppfödare och ägare till avelshanar och medlemmar följer dessa rekommendationer. Vi behöver alla bidra med det man kan som exempelvis röntga och genomföra en mentalbeskrivning på sina hundar.

Vi vill ju alla bibehålla och främja en god hälsa och stabil mentalitet hos vår älskade ras Rysk Svart Terrier på såväl kort som lång sikt.

På styrelsemöten har mål och strategier gåtts igenom. Dokumentet är levande och inte fastställt så bortse från formalia som kommer gås igenom ytterligare innan det skickas för fastställande.
Skicka in era tankar och synpunkter via formuläret nedan.
Alla era synpunkter och argument kommer att beaktas.

Länk till RAS-dokumentet

Länk till Idealprofil

Skicka gärna in dina synpunkter genom formuläret nedan