Rasklubben för Rysk Svart Terrier följer Svenska Brukshundklubbens Normalstadgar.

Hantering av personuppgifter

Gällande förordning

EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. I korthet innebär det att medlemmarnas rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som förening skärps.

Denna information är till för att du ska veta hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Använd gärna Kontaktformuläret.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Rätta och radera dina personuppgifter
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig i våra system

Länk till dataskyddinspektionen Allmänna frågor om EU:s dataskyddsreform

Vi värnar din integritet

Din integritet är viktig och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem.
Du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande förordning.

Följande gäller när vi hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att ev samarbetspartners (t.ex. SKK) gör detsamma
 • Styrelsen är väl informerad om hur personuppgifterna ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
 • Dina personuppgifter säljs (eller delas) inte med andra företag

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer och bilder.
Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Vad menas med behandling av personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i stort sett allt som görs med personuppgifterna.
Några exempel är: insamling av personuppgifter, organisera dem i ett medlemsregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

Vilka register har klubben om medlemmarna?

 • Samtliga medlemmarna finns med i klubbens medlemsregister

Uppgifter kan även finnas i t ex:

 • Årets Utställningshund och andra tävlingar
 • Deltagarlistor
 • Resultatlistor
 • Svart-ting shoppen (om du handlat härifrån)
 • Klubbens bokföring

Vilka personuppgifter behandlas om våra medlemmar?

I klubbens medlemsregister finns samtliga medlemmar registrerade med:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Vilken/vilka hund(ar) man äger
 • Personnummer *

* Medlem måste uppge personnummer vid ansökan då detta krävs av SBK.
Personnumret sparas dock inte i klubbens eget medlemsregister.

I deltagarlistor, resultatlistor och liknande förteckningar sparas endast den mängd information som krävs för att respektive dokument / lista skall fylla sitt syfte.

I vårt mailingsystem för utskick av Nyhetsbrev finns namn och mailadress på de som anmält sig för utskick.

Om du använt våra formulär för att komma i kontakt med oss finns uppgifterna du skickat i vårt formulärssystem samt i vår mail.

Syfte med klubbens medlemsregister

Syftet med medlemsregistret är:

 • För klubben att kunna nå våra medlemmar med information genom olika kanaler
 • För att medlemmar skall kunna nå varandra

Var finns medlemsuppgifterna?

Klubbens medlemsregister finns tillgängligt:

 • För klubbens styrelse genom interna system
 • För registrerad medlem genom hemsidan där det ligger på en lösenordsskyddad sida

Från och med nummer 1, 2018 av Ryska Posten presenteras inte längre medlemsregistret i tidningen, inte heller lösenordet till medlemsregistret på hemsidan.
För att erhålla lösenord till medlemsregistret använder du nedanstående länk där du ber om lösenordet. Lösenord mailas endast ut till registrerad mailadress i klubbens register.
Skicka mig lösenord till medlemsregistret

Deltagarlistor, resultatlistor och liknande dokument lagras i klubbens interna system och följer gällande förordning.

Klubbtidningen, Ryska Posten, innehåller personuppgifter som är relaterade till tävlingar eller andra aktiviteter eller då medlem själv skickat in bidrag.

Årets utställningshund och liknande löpande tävlingar samt vissa resultatlistor presenteras öppet på klubbens hemsida

Bildmaterial på hemsida och i klubbtidningen, Ryska Posten

Klubben förbehåller sig rätten att på hemsidan presentera bilder från de arrangemang som genomförs i klubbens regi (t.ex. bilder från Rasutställningar och klubbens läger).
Om en medlem (eller annan person) har invändningar mot någon bild som presenteras på hemsidan skall klubben kontaktas genom Kontaktformuläret så ser vi till att antingen ta bort bilden eller avidentifiera personen som finns med på bilden.

Vem delas personuppgifterna med?

Personuppgifterna lämnas vidare till SBK (Svenska Brukshundklubben) som efter första året sköter den årliga faktureringen av medlemsavgiften. Rasklubben för Rysk Svart Terrier har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för denna hantering vilket säkerställer att dina uppgifter skyddas fullt ut enligt gällande förordning.
Utöver detta lämnas personuppgifter aldrig vidare till 3:e part.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar endast uppgifter så länge som de fyller sitt syfte för klubben.
Om du avslutar ditt medlemskap i klubben tas personuppgifterna bort ur klubbens register senast 36 månader efter att medlemskapet upphört.
Deltagarlistor makuleras efter genomfört evenemang (om inte speciellt intresse finns för klubben att behålla dessa under längre tid)
Resultatlistor makuleras ej då det föreligger en intresseavvägning för klubben att dessa arkiveras.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av klubben har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Detta gör du enklast genom att använda Kontaktformuläret
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen
 • Om du kräver borttagning av dina personuppgifter ser vi till att dessa även blir raderade hos våra samarbetspartner (SBK/SKK)
 • Du kan avsäga dig de utskick (Nyhetsbrev) som klubben skickar ut. Detta görs antingen genom länk i mailet för att avsäga sig ytterligare utskick eller genom Kontaktformuläret.
 • Effekten av att du kräver att vi raderar dina personuppgifter är att du inte kan fortsätta ditt medlemskap i klubben

Länkar till externa webplatser

Denna integritetspolicy avser endast rysksvartterrierklubben.se och dess undersidor. Rasklubben för Rysk Svart Terrier ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via rysksvartterrierklubben.se, som gör att du lämnar domänen rysksvartterrierklubben.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via Kontaktformuläret. (där du också kan be om att bli kontaktad per telefon)

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss så vi kan reda ut det du är missnöjd med. Om du därefter fortfarande inte är nöjd kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

Ändring av Integritetspolicyn

Rasklubben för Rysk Svart Terrier kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera våra medlemmar och andra personer som är berörda av dessa förändringar. Den senaste versionen av integritetspolicyn är alltid den som presenteras på denna sida.